Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji

FAJ ogłasza konkurs "Stypendia TZMO - Automatyka"

dla studentów kierunków inżynierskich zainteresowanych kontynuacją nauki

na drugim stopniu studiów WFAiIS UMK w Toruniu 

 

Konkurs adresowany jest do studentów WFAiIS uczących się na czwartym roku kierunków inżynierskich, którzy są zainteresowani kontynuacją kształcenia na drugim stopniu studiów oferowanych na WFAiIS na kierunkach fizyka techniczna lub informatyka stosowana w ramach specjalności: cyfrowe systemy automatyki, informatyka w systemach automatyki, programowanie systemów cyfrowych.

Nagrodę stanowią cztery stypendia naukowe w wysokości 27 000 zł brutto każde, przyznawane na okres trwania studiów drugiego stopnia (3 semestry) w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019. Całkowita pula środków przeznaczonych na stypendia realizowane w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019 wynosi 108 000 zł. Fundatorem stypendiów są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

⇒ Czytaj dalej

Warsztaty przyrodnicze "Mały Naukowiec" - edycja 2017/2018

 

Od września ruszyła kolejna edycja warsztatów przyrodniczych organizowanych przez Fundację Aleksandra Jabłońskiego.

Zajęcia będą odbywać się w Instytucie Fizyki UMK w sali nr 30 od września 2017 do czerwca 2018 r.

Warsztaty przyrodnicze „Mały naukowiec” prowadzone są metodą Montessori, której celem jest nauka poprzez zabawę, a efektem wszechstronny rozwój dziecka. Każdy warsztat odpowiada na konkretne pytanie stanowiące temat zajęć, dzięki czemu dziecko poznaje otaczający go świat i zaczyna go rozumieć.

⇒ Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu "Olimpijczycy"

 

Informujemy, że ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Olimpijczycy" został rozstrzygnięty. 

W dniu 19 lipca 2017 roku Komisja powołana przez Zarząd Fundacji Aleksandra Jabłońskiego w składzie:

  • dr. hab. Anna Bartkiewicz (prodziekan ds. studentów)
  • dr. hab. Jacek Jurkowski (prodziekan ds. kształcenia)
  • prof. dr hab. Jarosław Zaremba

wraz z delegatem Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych (TZMO SA.) dr. Pawłem Neumannem dokonała oceny merytorycznej nadesłanych zgłoszeń.

⇒ Czytaj dalej

 

Konkurs "Stypendia TZMO - Automatyka"

dla studentów kierunków inżynierskich zainteresowanych kontynuacją nauki

na drugim stopniu  studiów WFAiIS UMK w Toruniu 

 

Informujemy, że dnia 25 października 2017 zostanie ogłoszony konkurs "Stypendia TZMO - Automatyka" adresowany dla studentów WFAiIS uczących się na czwartym roku kierunków inżynierskich, którzy są zainteresowani kontynuacją kształcenia na drugim stopniu studiów oferowanych na WFAiIS na kierunkach fizyka techniczna lub informatyka stosowana w ramach specjalności: cyfrowe systemy automatyki, informatyka w systemach automatyki, programowanie systemów cyfrowych.

Nagrodę stanowić będą cztery stypendia naukowe w wysokości brutto (z podatkiem) 27 000 zł każde, przyznane na okres trwania studiów drugiego stopnia (3 semestry) w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019. Sponsorem nagród w konkursie (stypendiów) o łącznej wysokości 108 000 zł jest spółka Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (TZMO SA).

⇒ Czytaj dalej


 FAJ ogłasza ogólnopolski konkurs "Olimpijczycy"

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 - kandydatów na studentów I roku studiów WFAiIS UMK w Toruniu

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad, względnie laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych, z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych oraz zamierzają rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach oferowanych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w szczególności na kierunkach fizyka lub fizyka techniczna, nie później niż w roku uzyskania świadectwa maturalnego. Do konkursu mogą przystąpić także finaliści konkursów przedmiotowych, ich udział w konkursie będzie jednak uzależniony od liczby aplikacji laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych.

Nagrodę stanowią cztery stypendia naukowe w wysokości brutto (z podatkiem) 1500 zł, 1300 zł, 1100 zł i 900 zł miesięcznie, przyznane na okres 10 miesięcy od października 2017 r. do lipca 2018 r. z zastrzeżeniem, że przynajmniej jedno stypendium zostaje przyznane uczestnikowi, który zamierza rozpocząć studia na kierunku fizyka lub fizyka techniczna. Sponsorem stypendiów są Fundacja Aleksandra Jabłońskiego oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA.

Udział w Konkursie polega na przesłaniu zgłoszenia wraz z życiorysem uczestnika konkursu, kopią świadectwa maturalnego, opisem dotychczasowych osiągnięć (z wyszczególnieniem osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z obszaru nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych), zainteresowań kandydata oraz planów naukowych, dokumentami poświadczającymi osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach (np. kserokopia dyplomu, oświadczenie organizatorów, itp.).

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fizyka.umk.pl.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!


Terminarz:

  • termin nadsyłania zgłoszeń: 5 lipca 2017 r. UWAGA! Nowy termin 14 lipca 2017 r.
  • ogłoszenie listy finalistów: 12 lipca 2017 r. 21 lipca 2017 r.

 

Szczegóły dotyczące Konkursu:

⇒ Czytaj dalej